Informacija asmenims, norintiems gautiPagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skyriuje

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugosteikiamos Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir vaikus globojantiems (rūpinantiems), įvaikinusiems ar siekiantiems juos globoti (rūpintis), įvaikinti asmenims.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų), įvaikintojų bei jų šeimos narių informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį);
 • įvadinių ir tęstinių mokymų būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įvaikintojams organizavimas;
 • išvadų dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką rengimas;
 • esamų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pakartotinis pervertinimas;
 • kartu su VTAS specialistais be tėvų globos likusiam vaikui tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar įvaikintojo parinkimas;
 • dalyvavimas sudarant ir peržiūrint vaiko globos (rūpybos) planą;
 • tarpininkavimas dėl globojamų (rūpinamų), įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų (rūpintojų), įvaikintojų šeimose ar globos įstaigose;
 • asmenų (šeimų), pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • savitarpio paramos grupių globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams organizavimas;
 • kitų socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei jų šeimos nariams teikimas.

Pagalbos paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo, siekiantis tapti globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju bei globėjas (rūpintojas) ar įvaikintojas dėl Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centre gavimo kreipiasi į Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skyriaus atestuotąsocialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro). Tuo atveju, kai globėjas (rūpintojas) ar įvaikintojas Pagalbos paslaugos nepageidauja, prašymą-paraišką gali pateikti VTAS specialistai, kurie nustato pagalbos globėjui (rūpintojui) ar įvaikintojui reikalingumą;
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje) (kopiją pasidaroma vietoje).
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei jos nepateikia VTAS).

Globėjas (rūpintojas) ar įvaikintojas papildomai pateikia:

 • globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją pasidaroma vietoje);
 • globos (rūpybos) nustatymo ar įvaikinimo dokumentus (kopiją pasidaroma vietoje);

Esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Mokėjimas už Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas:

 • būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei jų šeimos nariams Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos teikiama nemokamai.

Išsamesnės informacija apie Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas teikiama telefonais (8 46) 470202, 8 683 23943.

Jeigu norite globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, turite kreiptis į:

Klaipėdos rajono vaiko teisių apsaugos skyrių - tel. 8-46-472004 arba Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skyriu – tel. 8-46-470202, 8 683 23943.