renkama nauja GIMK grupe

 

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 • budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
 • paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
 • bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
 • individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
 • pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
 • pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
 • bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
 • tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
 • atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
 • budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
 • globos, įvaikinimo viešinimas;
 • metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

Kas yra globa šeimoje, globa šeimynoje, globa (rūpyba) institucijoje, globa tėvų prašymu, vaiko svečiavimasis, išsamesnė informacija paspaudus nuorodą:  http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

PROJEKTO PAREIŠKĖJAS: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

PROJEKTO PARTNERIAI: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir Gargždų socialinių paslaugų centras.

Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018-10-30. Projekto įgyvendinimui Klaipėdos rajono savivaldybėje skiriama 105 909 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

PROJEKTO TIKSLAS: Įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

KODĖL VYKDOME ŠĮ PROJEKTĄ?

Siekiama užtikrinti Globos centro veiklą ir kokybiškų paslaugų teikimą Klaipėdos rajono savivaldybėje globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. Projekto lėšomis finansuojamas darbuotojų darbo vietų įrengimas, skiriamos lėšos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamiems socialinio darbuotojo (1 pareigybė) ir psichologo (1 pareigybė) išlaikymui bei lėšos psichoterapeuto paslaugų pirkimui.

 

n1n2 


 

 Puslapis atnaujintas: 2020-03-20