Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje Globos centre 2023 m. nuo kovo 14 d. 18 val. vyksta mokymai pagal Pagrindinę GIMK mokymų programą.

Pirmojo užsiėmimo tema - „Įvadas į pagrindinę globėjų (rūpintojų) budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK“.

Užsiėmimo metu:

1. Pristatysime GIMK programos Pagrindinių mokymų tikslus, turinį, naudojamus metodus;

2. Aptarsime penkias gebėjimų grupes, būtinas asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti;

3. Paaiškinsime vaiko patekimo iš biologinės šeimos į globėjų ar įtėvių šeimas procesą;

4. Pristatysime pagrindinius įvaikinimo, globos panašumus ir skirtumus;

5. Aptarsime vaiko globos ar įvaikinimo procedūrose dalyvaujančių įstaigų vaidmenis;

6. Pristatysime teisės aktus, kuriais vadovaujamasi globos ar įvaikinimo įgyvendinime.

         

Antrojo Pagrindinių GIMK mokymų užsiėmimo tema - „Atvirumas ir bendradarbiavimas“. Užsiėmimo metu aptarsime:

 1. Atvirumo apie globą, įvaikinimą svarbą ir vaidmenį padedant vaikui įveikti netektis;
 2. Vaiko biologinės šeimos šeimos svarbą vaiko gyvenimui;
 3. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių požiūrio į vaiko biologinius tėvus reikšmę, kuriant santykius su vaiku;
 4. Globėjams (rūpintojams) ir įtėviams būtinus bendravimo ir bendradarbiavimo šeimoje ir su specialistais gebėjimus.

                      Trečiojo Pagrindinių GIMK mokymų užsiėmimo tema – „Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas“. Užsiėmimo metu aptarsime:

                      1. prieraišumo formavimosi mechanizmą;

                      2. saugų prieraišumą ir nesaugaus prieraišumo tipus;

                      3. sąlygas ir patirtis, galinčias sukelti vaikui raidos ir prieraišumo sunkumų;

                      4. raidos sunkumus ir kaip tinkamai į juos reaguoti;

                      5. kaip netinkamas elgesys su vaiku veikia prieraišumą;

                      6. vaikų prieraišumą stiprinančius būdus.

                      Ketvirtojo Pagrindinių GIMK mokymų užsiėmimo tema „Vaikų elgesio problemos ir sutrikimai, jų įveika“. Užsiėmimo metu aptarsime:

                      1. Kokie gali būti tėvų globos netekusių vaikų elgesio sutrikimai ir jų priežastys;

                      2. Vaiko elgesio reikšmę;

                      3. Sielvarto proceso etapus ir vaiko elgesį jų metu;

                      4. Žinias, įgūdžius ir asmenines savybes, kurios reikalingos diegiant veiksmingą

discipliną;

                      5. Vaikų, patyrusių prievartą ir nepriežiūrą, drausminimą;

                      6. Krizinio elgesio prevencijos strategijas.

                      Penktojo Pagrindinių GIMK mokymų užsiėmimo tema „Išsekimas. Prevencija ir intervencija“. Užsiėmimo metu:

                      1. kalbėsime apie stresą ir jo šaltinius;

                      2. aptarsime streso poveikį mintims, jausmams ir elgesiui;

                      3. mokysimės atpažinti streso simptomus ir jo poveikį sveikatai;

                      4. ieškosime streso įveikos būdų;

                      5. stebėsime reakcijas į specifinius stresorius;

                      6. mokysimės veiksmingai susidoroti su stresu ir naudoti tinkamas streso mažinimo

technikas.

                      Šeštojo Pagrindinių GIMK mokymų užsiėmimo tema – „Globojamų vaikų traumos ir krizės“. Užsiėmimo metu:

                      1. suteiksime žinių kaip palengvinti traumos simptomus, kuriant saugią aplinką vaikui;

                      2. supažindinsime su traumų pedagogika;

                      3. aptarsime kaip įgytas žinias taikyti praktikoje ir mokysimės žvelgti į vaiko elgesį iš traumų  pedagogikos perspektyvos;

                      4. mokysimės atlikti konkrečios traumos analizę.

                      Septintojo Pagrindinių GIMK mokymų užsiėmimo tema - „Pasirengimas pokyčiams“.

Užsiėmimo metu aptarsime:

                      1. globos ir įvaikinimo įtaką šeimos narių tarpusavio santykiams;

                      2. pagalbą įveikiant šeimos santykių pokyčius;

                      3. globos ir įvaikinimo įtaką šeimos gyvenimo būdui ir santykiams už šeimos ribų;

                      4. gyvenimo būdo ir pakitusių santykių už šeimos ribų įveikimo strategijas;

                      5. komandos svarbą planuojant ir perkeliant vaiką iš vienos šeimos į kitą;

                      6. pagalbos vaikui iš kitos kultūrinės ir/ar socialinės aplinkos galimybės globėjų, įtėvių

namuose.

 

 

 

 

 

 

GIMK logo 1   paslaugos logo  

                     renkama nauja GIMK grupe

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 . Programą sudaro:

 1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa.
 4. Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 5. Klausimynas.
 6. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai).

Nuo 2008 m. iki 2018 m. Lietuvoje įgyvendinta globėjų  ir įtėvių rengimo programa „Parent Resources for Information, Development and Education“ (PRIDE) pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. liepos 24 d. sutartį su JAV asociacija Child Welfare League of America (CWLA) dėl PRIDE programos licencijos. Nuo 2012 m. Lietuvoje PRIDE programa pavadinta „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas“ (GIMK).

 1. Mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – Pagrindiniai mokymai)
 2. Mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau –Specializuoti mokymai)
 3. Mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.
 4. Mokymai pagal tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – Tęstiniai mokymai).

Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Globa (rūpyba) likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuojaVaiko globos organizavimo nuostatai.

Back to top